کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
Boeing
شماره پرواز
6976
کلاس پرواز
Y

کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
Boeing
شماره پرواز
6976
کلاس پرواز
C

کیش ایر
شرکت هواپیمایی
کیش ایر
مدل
Boeing
شماره پرواز
7022
کلاس پرواز
Y