آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
5705
کلاس پرواز
E

شرکت هواپیمایی
مدل
Boeing
شماره پرواز
FP7409
کلاس پرواز
Y

شرکت هواپیمایی
مدل
Boeing
شماره پرواز
7409
کلاس پرواز
Y

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
5705
کلاس پرواز
Z