کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
نامشخص
شماره پرواز
29
کلاس پرواز
Y

کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
نامشخص
شماره پرواز
27
کلاس پرواز
Y

وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
Boeing
شماره پرواز
5819
کلاس پرواز
Y

وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
Boeing
شماره پرواز
5903
کلاس پرواز
Y

تابان
شرکت هواپیمایی
تابان
مدل
Boeing
شماره پرواز
6325
کلاس پرواز
A

تابان
شرکت هواپیمایی
تابان
مدل
Boeing
شماره پرواز
6253
کلاس پرواز
A

تابان
شرکت هواپیمایی
تابان
مدل
Boeing
شماره پرواز
6255
کلاس پرواز
A

تابان
شرکت هواپیمایی
تابان
مدل
Boeing
شماره پرواز
6325
کلاس پرواز
Y

تابان
شرکت هواپیمایی
تابان
مدل
Boeing
شماره پرواز
6255
کلاس پرواز
Y

تابان
شرکت هواپیمایی
تابان
مدل
Boeing
شماره پرواز
6255
کلاس پرواز
Y

تابان
شرکت هواپیمایی
تابان
مدل
Boeing
شماره پرواز
6253
کلاس پرواز
Y