آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
5704
کلاس پرواز
Z

معراج
شرکت هواپیمایی
معراج
مدل
Airbus
شماره پرواز
JI2851
کلاس پرواز
Y

زاگرس ایرلاین
شرکت هواپیمایی
زاگرس ایرلاین
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
4110
کلاس پرواز
Y

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
5704
کلاس پرواز
E

ایران ایر تور
شرکت هواپیمایی
ایران ایر تور
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
925
کلاس پرواز
E

شرکت هواپیمایی
مدل
Boeing
شماره پرواز
FP7408
کلاس پرواز
Y

شرکت هواپیمایی
مدل
Boeing
شماره پرواز
7408
کلاس پرواز
Y

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
5704
کلاس پرواز
E

سپهران ایر
شرکت هواپیمایی
سپهران ایر
مدل
Boeing
شماره پرواز
4300
کلاس پرواز
Y