کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
Boeing
شماره پرواز
6919
کلاس پرواز
Y