آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
5619
کلاس پرواز
Y

شرکت هواپیمایی
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
IRU8758
کلاس پرواز
Y

شرکت هواپیمایی
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
8758
کلاس پرواز
Y

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
5629
کلاس پرواز
Y

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
5698
کلاس پرواز
Y

شرکت هواپیمایی
مدل
Boeing
شماره پرواز
7438
کلاس پرواز
Y

شرکت هواپیمایی
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
7438
کلاس پرواز
Y

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
5613
کلاس پرواز
Y

وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
Boeing
شماره پرواز
5840
کلاس پرواز
Y

وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
Boeing
شماره پرواز
5876
کلاس پرواز
Y

وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
Boeing
شماره پرواز
5902
کلاس پرواز
Y

شرکت هواپیمایی
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
8778
کلاس پرواز
C